NUMER AWARYJNY: 798 031 382 bok@aqua-cedry.eu

CO GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?

AQUA CEDRY SP. Z o.o.

Ul. Osadników Wojskowych 7
83-020 Cedry Wielkie
NIP: 6040216778
REGON: 385301186
KRS: 0000839930

Biuro Obsługi Klienta
Mail: bok@aqua-cedry.eu
Tel. (+48) 690 488 573
Tel2. (+48) 798 087 617


Dział Eksploatacji
NUMER ALARMOWY:
Tel. (+48) 798 031 382
Mail:eksploatacja@aqua-cedry.eu

Sekretariat:
Tel. (+48) 519 651 249

Dział Uzgodnień
Tel. (+48) 519 751 800
Mail: uzgodnienia@aqua-cedry.eu

GODZINY OTWARCIA SPÓŁKI:

 • Poniedziałek  7:30 – 14:30
 • Wtorek            7:30 – 14:30
 • Środa               7:30 – 15:30
 • Czwartek        7:30 – 14:30
 • Piątek              Dzień wewnętrzny spółki

Zapraszamy.

Droga Elektroniczna
 1. Uzyskanie informacji o:
  • aktualnych cenach
  • jakości wody
  • regulaminach
  • saldzie i fakturach
  • podać stan wodomierza (stan licznika)
 2. Złożenie korespondencji w zakresie
  • reklamacji
  • wniosek o zawarcie umowy
Osobiście
 1. Uzyskać informację o:
  • aktualnych cenach
  • jakości wody
  • regulaminach
  •  saldzie i fakturach
  • podać stan wodomierza (stan licznika)
 2. Zawrzeć umowę
 3.  Zweryfikować płatności/otrzymać fakturę
 4. Złożyć i odebrać korespondencję w zakresie:
  • uzyskania Warunków Technicznych (dokumenty do pobrania)
  • uzgodnienia Projektu Technicznego przyłącza/sieci
  • złożyć reklamację
  • doradztwa technicznego
Poczta
 1. Korespondencją pocztową wysłaną na adres AQUA CEDRY SP. z o.o., Ul. Osadników Wojskowych 7, 83-020 Cedry Wielkie,
  możecie Państwo złożyć:

  • wniosek w sprawie wydania Warunków Technicznych (wzory dokumentów)
  • wniosek dotyczący uzgodnienia Projektu Technicznego przyłącza/sieci
  • reklamację (kontakt)

Kolejność działań aby zrealizować przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne
 1. Wnioskodawca inwestor lub projektant (z upoważnienia inwestora) składa do Spółki AQUA CEDRY wniosek o wydanie Warunków Technicznych (wniosek do pobrania na stronie Spółki – link) wraz z dokumentem stwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny/księga wieczysta), mapką informacyjną określającą lokalizację działki oraz wstępną lokalizacją obiektu na działce.
 2. Spółka AQUA CEDRY przygotowuje warunki techniczne.
 3. Inwestor zleca wykonanie projektu technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami projektantowi sieci sanitarnych (w tym projekt należy uzgodnić ze Spółką AQUA CEDRY w dwóch egzemplarzach, pozostawiając 1 egzemplarz w Spółce AQUA CEDRY – Wniosek o uzgodnienie do pobrania na stronie Spółki – link).
 4. Następuje uzgodnienie projektu technicznego, lub jeśli Przedsiębiorstwo ma uwagi do projektu doprecyzowanie projektu pomiędzy projektantem, a Przedsiębiorstwem.
 5. Następnie wnioskodawca lub projektant jest zobowiązany do uzyskania prawa dysponowania gruntem do posadowienie rurociągów poza terenem inwestycji należącym do inwestora.
 6. Kolejnym krokiem jest złożenie projektu do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wojska Polskiego 16 w celu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (jest to uzależnione od zakresu projektu).
 7. Po odebraniu Decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciw do zgłoszenia robót, Inwestor może przystąpić do wykonywania robót po wcześniejszym uprawomocnieniu się w/w dokumentów, zgłaszając rozpoczęcie robót zgodnie z terminami określonymi w Warunkach Technicznych.
 8. Wykonawca wybrany (posiadający wiedzę i doświadczenie kierownika robót) przez Inwestora wykonuje w imieniu i na koszt Inwestora inwestycję pod nadzorem Spółki AQUA CEDRY, zgłaszając do odbioru wykonywaną inwestycję.
 9. Po wykonaniu całości robót przedstawiciel Spółki AQUA CEDRY przygotowuje protokół odbioru robót sanitarnych. Kierownik robót zobowiązany jest do przygotowania dokumentów do odbioru zgodnie z załącznikiem do Warunków Technicznych.
 10. Po tych czynnościach następuje odpowiednio montaż i plombowanie wodomierza oraz podpisanie stosownej umowy dostawy wody i/lub odbioru ścieków sanitarnych.